Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (yếu tố tạo tt ghép)
  có lá (như thế nào đó hoặc có bao nhiêu lá, nói về cây cối)
  cây có lá rộng
  cỏ ba lá

  * Các từ tương tự:
  leaved