Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo tt ghép)
    có gót (kiểu nào đó)
    giày cao gót

    * Các từ tương tự:
    heeled