Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo tính từ ghép)
    dễ dùng (máy vi tính)
    một hệ thống máy vi tính dễ dùng

    * Các từ tương tự:
    friendly, friendly match, Friendly Society