Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo thành tính từ ghép)
    cư xử, ứng xử (theo một cách nào đó)
    những đứa trẻ cư xử tốt