Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tiếp tố) (với danh từ hình thành phó từ)
    [một cách] giật gân

    * Các từ tương tự:
    ally